เรียกช่างมาซ่อมประตูบ้าน แต่ช่างขอค่าจ้างเป็นการเย็ดเจ้าของบ้าน